Je bent nu hier Escaping Rotterdam > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Escaping Rotterdam.

Parkhaven 9, 3016 GM Rotterdam

KvK:50174940
BTW:NL822589369B01
IBAN: NL85RABO0113328087
BIC: RABONL2U

Tijdens het plaatsen van een online reservering dient u akkoord te gaan met het vrijwaringsformulier.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Escaping Rotterdam: De organisatie waardoor arrangementen voor groepen van personen worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Escaping Rotterdam.
3. Opdracht: Iedere opdracht van een opdrachtgever aan Escaping Rotterdam om een arrangement te vezorgen.
4. Personeel: Personeelsleden in dienst van Escaping Rotterdam met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Escaping Rotterdam maar wel dienst doen in het arrangement.
5. Handbagage: Zaken die een deelnemer als gemakkelijk mee te voeren en gering van omvang, draagbaar bij zich heeft, alsmede voorwerpen die door Escaping Rotterdam als handbagage worden toegelaten.
6. Begeleider: Diegene die aanwezig is bij de losstaande activiteiten van het arrangement.
7. Deelnemer(s): De deelnemers van het arrangement.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Escaping Rotterdam aangaat met een Deelnemer/Opdrachtgever.
2. De Algemene Voorwaarden van de losstaande activiteiten uit de arrangementen zijn altijd van toepassing naast de Algemene Voorwaren die gelden voor Escaping Rotterdam.
3. Onder de ‘klant’ wordt verstaan opdrachtgever, contactpersoon of bevoegde vertegenwoordiger van de organisatieof het bedrijf, dan wel alle deelnemers aan door Escaping Rotterdam georganiseerde activiteiten.
4. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
5. De vrijblijvende offerte is tot 14 dagen na uitgifte geldig. Daarna vervallen de opties en bestaat de kans dat het arrangement niet meer op de gewenste dag mogelijk is, of dat de gewenste programma-onderdelen niet meer mogelijk zijn.
6. Na een mondeling of schriftelijk akkoord op de offerte wordt door Escaping Rotterdam een overeenkomst opgesteld.
7. Bij definitieve boeking, dus bij ondertekening van de overeenkomst, wordt u in kennis gesteld van de definitieve prijs.
8. Na het tekenen van de overeenkomst tussen Escaping Rotterdam en de opdrachtgever is een bindende afspraak tot stand gekomen.

De overeenkomst is geldig tot en met de dag van de uitvoering van het evenement.

Artikel 3: Overmacht

1. Indien Escaping Rotterdam door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegen Deelnemers/opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Escaping Rotterdam niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Deelnemer/opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming Escaping Rotterdam niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Deelnemer met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voorstel.

Artikel 4: Betaling

1. Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u een factuur. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. Bij een online reservering dient direct te worden betaald.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, bestaat het risico dat Escaping Rotterdam het groepsevenement niet plaats laat vinden.
3. Alle kosten die Escaping Rotterdam moet maken met betrekking tot de invordering van het door wederpartij verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de wederpartij.
4. De prijzen van arrangementen/evenementen zijn onder voorbehoud.

Artikel 5: Wijzigingen

1. Tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen in het arrangement (wijziging aantal personen, aanvulling maaltijden, e.d.)
2. In het geval een extra persoon wordt toegevoegd aan de reservering, kan het verschil in prijs op de dag zelf worden betaald.
3. Wijzigingen in het programma en/of in de prijs kunnen alleen in overleg. Financiele consequenties hiervan worden in rekening gebracht.
4. Uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip dat het gereserveerde plaatsvindt, dient het definitief aantal personen bekend te zijn. Dit kan een gevolg zijn voor de prijs per persoon.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de arrangementen geschiedt op eigen risico. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de arrangementen.
2. Het is voor Escaping Rotterdam niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, betrokkend aan deelnemers aan een door Escaping Rotterdam georganiseerd arrangement, ongeacht de oorzaak van deze schade of dit letsel.
3. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen, geld inbegrepen.
4. Escaping Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen etc. indien een reservering niet kan doorgaan.
5. Indien Escaping Rotterdam ten gevolge van overmacht (in brede zin) geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Escaping Rotterdam er ondanks de situatie alles aan doen om er toch een succelvol evenement van de te maken. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit verekend worden in de nacalculatie.
6. Indien een klant op de dag van het arrangement te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen komen te vervallen. De betaalde gelden voor vervallen programmaonderdelen worden niet aan de klant gerestitueerd.

Artikel 7: Beindiging Overeenkomst

1. Begeleider kan het voortzetten van het spel onmiddelijk staken en aldus de overeenkomst beeindigen, indien de Deelnemer dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Begeleider de Deelnemer gelasten het voertuig onmiddelijk, althans op de eerst mogelijke gelegenheid te verlaten.
2. Begeleider is in een geval zoals bedoeld in lid 1, niet gehouden de Deelnemer enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beeindiging is Deelnemer de voor een ticket betaalde prijs, c.q. de gehele voor een arrangement betaalde prijs, verschuldigd aan Begeleider.
4. In geval Begeleider bij een overeengekomen Bustour zonder bericht van verhindering niet volgens afspraak verschijnt, heeft Deelnemer recht op gehele restitutie van het aan Begeleider betaalde bedrag voor de Bustour. Andere eventueel door Deelnemer geleden schade zal in een dergelijk geval niet door Begeleider worden vergoed.
5. Indien er reeds een overeenkomst is getekend en een reservering voor een groepsarrangement volledig wordt geannuleerd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht.
6. Opdrachtgever kan voor aanvang van de met Escaping Rotterdam overeengekomen arrangement een gedane reservering kosteloos annuleren indien de annulering plaatsvindt minimaal 7 dagen voordat het arrangement zou plaatsvinden.
7.– De schadeloosstelling bedraagt 100% indien de annulering plaatsvindt tot 7 dagen voor aankomst;
– De schadeloosstelling bedraagt 0% indien de annulering plaatsvindt na 7 dagen voor aankomst;
– In het geval van no show kan de reservering worden verplaatst tegen een vergoeding van €70,- per tijdslot
8. In bijzondere gevallen is Escaping Rotterdam bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk naar een andere datum te verplaatsen of te beeindigen. Zonder dat de opdrachtgever garantie krijgt of zonder dat Escaping Rotterdam hierdoor schulden heeft naar de klant toe.

Artikel 8: Betaling

1. Betalingen door Deelnemer/Opdrachtgever aan Escaping Rotterdam dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Escaping Rotterdam is gerechtigd bij Deelnemer/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Escaping Rotterdam is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. Escaping Rotterdam verstuurt een factuur aan Deelnemer/Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door Deelnemer/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekeningen worden te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Deelnemer in verzuim en conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. Escaping Rotterdam is ten allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Deelnemer/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Deelnemer/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van overeenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Escaping Rotterdam en tevoren aan Deelnemer/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 9: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:

  1. Deelnemer is verplicht zo spoedig mogelijk bij Begeleider mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Begeleider is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
    b. Begeleider is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na 3 maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het niet kostbare zaken betreft.
    c. Begeleider is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen 3 jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de Begeleider het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
    d. Begeleider kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.
Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst (programmavoorstellen voor groepsevenementen) van Escaping Rotterdam, alsmede met betrekking tot de door dat Escaping Rotterdam gehanteerde programma- en bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Escaping Rotterdam.
2. Het is de klant niet toegestaan deze openbaar te maken en/of verveelvoudigen of anderszinds te gebruiken of hierbij aan de haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Escaping Rotterdam.

Artikel 11: Privacy

Na het verkrijgen van informatie bij Escaping Rotterdam bent u automatisch opgenomen in het adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze diensten. Indien u geen prijs stelt op dergelijke informatie, laat het per mail weten.

Artikel 12: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Begeleider binnen 6 weken nadat Deelnemer/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Deelnemer/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen Deelnemer/Opdrachtgever en Begeleider over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Begeleider te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Deelnemer/Opdrachtgever als door Begeleider worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie KNV busvervoer (adres: Spui 188, 2511 BW Den Haag).
3. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam, dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
4. Begeleider spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Deelnemer deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Deelnemer af te handelen.
5. Deelnemer moet in geval hij Begeleider aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Begeleider melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.

Artikel 13: Overige voorwaarden

1. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
2. Alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
4. Begeleider is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Deelnemer/Opdrachtgever op diens verzoek deze Algemene Voorwaarden kan verkrijgen.
5. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de Begeleider te raadplegen via internet, ondermeer op www.escapingrotterdam.nl